Parhaat tilat tennikselle Seinäjoella!

SEINÄJOEN TENNISTUKI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön nimi
Yhtiön toiminimi on Seinäjoen Tennistuki Oy ja kotipaikka Seinäjoki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön tarkoituksena on hallita Seinäjoen kaupungilta vuokrattua maa-aluetta Seinäjoen kaupungissa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavia tennishalleja ja -rakennelmia sekä tennisvuoroja vuokraamalla luoda mahdollisuuksia tenniksen harrastamiselle. Tavoitteensa saavuttamiseksi yhtiö voi omistaa myös muiden yhtiöiden osakkeita. Yhtiö toimii taloudellista voittoa tavoittelematta eikä
siten jaa osakkailleen osinkoa.

3 § Osakepääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on kolmetoistatuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi
euroa ja kolme senttiä (13.455,03 €) sekä enimmäispääoma viisikymmentäkolmetuhattakahdeksansataakaksikymmentä euroa ja kaksitoista senttiä (53.820,12 €), joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeet
Osakkeiden nimellisarvo on kahdeksankymmentäneljä euroa yhdeksän senttiä (84,09 €). Se ei ole tarkka arvo. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

5 § Yhtiön vuokraamat pelivuorot
Yhtiön vuokraaman pelivuoron pituus on yksi (1) tunti. Pelivuoroja vuokrataan 01.09. - 31.05. välisen ajanjakson käsittäväksi ajaksi kerrallaan ensisijaisesti osakkaille seuraavin perustein:

1)Kolme (3) osaketta oikeuttaa yhteen (1) pelivuoroon viikossa; arkisin (ma-pe) klo 16.00-22.00 ja viikonloppuisin (la-su) klo 08.00-22.00.

2)Kaksi (2) osaketta oikeuttaa yhteen (1) pelivuoroon viikossa; arkisin (ma-pe) klo 06.00-16.00 ja 22.00-24.00. Viikonloppuisin (la-su) klo 06.00-08.00 ja 22.00-24.00.

3)Yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallituksen esityksestä, ennen hallikauden alkua, kaikkien pelivuorojen vaihtumisen ykköshallista kakkoshalliin ja päinvastoin.

4)Hallituksen tehtävänä on vahvistaa osakkeiden sopimat vuoromuutokset. Ilmoitukset vuoromuutoksista koskien vuosittain syyskuun ensimmäisenä päivänä alkavaa hallikautta on oltava viimeistään kunkin vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä ja hallikauden alettua tieto sovitusta muutoksesta seitsemän (7) päivän sisällä.

5)Osakkaat, jotka itse eivät käytä osakeomistukseensa perustuvaa pelioikeuttaan, tulee ilmoittaa tästä Seinäjoen Tennistuki Oy:n hallitukselle kunkin vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Tällöin hallituksella on oikeus vuokrata tennistunnit seuraavana hallikautena. Seinäjoen Tennistuki Oy saa tunneista tulevat maksut kokonaisuudessaan käyttöönsä.

6)Yhtiökokous päättää hallituksen esittämän talousarvion puitteissa perittävistä tuntimaksuista eriteltyinä 5.§:n ensimmäisen ja toisen kohdan mukaisesti sekä erikseen myytävien vapaiden tennistuntien osalta. Hallituksella on oikeus muuttaa kesken hallikauden yhtiökokouksen vahvistamia hintoja kohdassa viisi mainittujen peli-
tuntien osalta.

7)Kesäkauden 01.06.-31.08. tuntivuokrauksista hallitus voi päättää ensisijaisesti osakkeenomistajille ja toissijaisesti yhtiön ulkopuolisille joko yksittäisinä pelivuoroina tai koko edellä mainitun kauden käsittäväksi.

8) Pelivuorojen vuokrasopimuksesta huolimatta hallituksella on oikeus vuokrata yhtiön tilat kokonaisuudessaan tai osittain kilpailu-, näyttely- tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen yhteensä enintään seitsemän (7) päivän ajaksi varsinaisen hallikauden aikana ilmoittamalla vuokraamisesta vähintään neljätoista (14) päivää en- nen tilaisuutta pelivuoron haltijalle tennishallien ilmoitustaululla.

6 § Poistettu.

7 § Hallitus
Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee vaalia ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi kolmesta viiteen (3-5) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinker- taisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

9 § Toiminimen kirjoitusoikeudet
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

10 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain toukokuun viimeisenä päivänä.

12 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

13 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen
käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Ylimääräinen yhtiökokous
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10 osa) yhtiön kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat.

15 § Varsinainen yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

päätettävä
2. tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle
5. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä

valittava
7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

vahvistettava
9. talousarvio
10. toimintasuunnitelma ja
11. pelivuorojen vaihtuminen hallista toiseen

käsiteltävä
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 § Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan vapaan oman pääoman puitteissa.
Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi yhtiöko-
kouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään hankinnasta.

YHTEYSTIEDOT

Pelipuisto 5
60100 SEINÄJOKI
e-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallituksen puheenjohtaja
Veikko Tastula puh. 040 036 5773

Toimistonhoitaja
Päivi Tyynismaa puh. 050 591 2644

Palautetta kiinteistöistä/mahdolliset vikailmoitukset
Antti Vainionpää puh. 0500 830 372

SYDÄNISKURIT

Halleillemme on hankittu kaksi sydäniskuria. Jos et vielä tiedä, miten sydäniskurilla elvytetään, tutustu tähän ohjeeseen »

Aiheesta löydät myös hyvän elvytysvideon »